SPRACOVANIE a ochrana OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie GDPR“).

1) Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť TANAWA, s.r.o. , so sídlom Starý Smokovec 18097, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 36450961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 35385/P (ďalej len „TANAWA, s.r.o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese info@tatranska.sk

2) Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť TANAWA, s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • POHLAVIE,
 • IČO, DIČ
 • E-MAILOVÁ ADRESA,
 • DODACIE ADRESA,
 • TELEFÓNNE ČÍSLO,
 • ÚDAJE O ZAKÚPENOM TOVARE,
 • ÚDAJE SÚVISIACE S PLATBOU ZA TOVAR (uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti TANAWA, s.r.o.),
 • FAKTURAČNÉ ÚDAJE,
 • ÚDAJE NA ÚČELY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ,
 • ÚDAJE O REKLAMOVANOM TOVARE,
 • ÚDAJE UVEDENÉ ZÁKAZNÍKOM PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCII,
 • ÚDAJE NA ÚČELY RIEŠENIA POISTNÝCH UDALOSTÍ,
 • ÚDAJE O POISTNOM TOVARE,
 • ÚDAJE UVEDENÉ ZÁKAZNÍKOM PRI OZNÁMENÍ POISTNEJ UDALOSTI.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TANAWA, s.r.o. , je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti TANAWA, s.r.o. .

Príjemcami osobných údajov sú:

 • spoločnosť TANAWA, s.r.o.
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ:

Slovenská pošta, a.s. – Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Geis SK s.r.o.,  Trňanská 6,  960 01 Zvolen

 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti TANAWA, s.r.o.
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti TANAWA, s.r.o.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b) Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť TANAWA, s.r.o. ,  spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • POHLAVIE,
 • IČO, DIČ,
 • TELEFÓNNE ČÍSLO,
 • E-MAILOVÁ ADRESA,
 • DODACIA ADRESA,
 • HISTÓRIA OBJEDNÁVOK.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TANAWA, s.r.o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

c) Zasielanie reklamných Emailov (Newsletter)

V prípade, že sa rozhodnete odoberať zasielané reklamné Emaily o našich aktivitách, novinkách a špeciálnych ponukách, zbierame aj údaje s tým súvisiace. Jediným povinným údajom je vaša Emailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s Vami vedeli komunikovať.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TANAWA, s.r.o. je nevyhnutné na zasielanie reklamných Emailov.

 d) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť TANAWA, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • TELEFÓNNE ČÍSLO,
 • E-MAILOVÁ ADRESA, ADRESA,
 • HISTÓRIA OBJEDNÁVOK.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TANAWA, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

e) Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť TANAWA, s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • ÚDAJE UVEDENÉ V SŤAŽNOSTI A V ZÁVISLOSTI OD TOHO, AKÝM SPÔSOBOM ZÁKAZNÍK SŤAŽNOSŤ PODAL AJ JEHO ADRESU, TELEFÓNNE ČÍSLO ALEBO E-MAILOVÚ ADRESU.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TANAWA,  s. r. o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

f) Súťaže na Facebooku

Spoločnosť TANAWA, s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje:

 • ÚDAJE UVEDENÉ V PROFILE SÚŤAŽIACEHO,
 • V PRÍPADE VÍŤAZA AJ JEHO MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • TELEFÓNNE ČÍSLO,
 • ADRESU,
 • FOTOGRAFIU S VÝHROU.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TANAWA, s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

g) Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť TANAWA, s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou TANAWA, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

h) Uplatňovanie nárokov spoločnosti TANAWA, s.r.o.

Spoločnosť TANAWA, s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti TANAWA, s.r.o. nasledovné údaje:

 • ÚDAJE UVEDENÉ V ZMLUVÁCH SO ZÁKAZNÍKMI A DODÁVATEĽMI,
 • ÚDAJE UVEDENÉ V REKLAMÁCIÁCH,
 • ÚDAJE POTREBNÉ NA PODANIE ŽALOBY SPOLOČNOSŤOU TANAWA, s.r.o. ,
 • ÚDAJE UVEDENÉ V ŽALOBE PROTI SPOLOČNOSTI TANAWA, s.r.o. ,
 • ÚDAJE UVEDENÉ V ZÁZNAMOCH O KRÁDEŽIACH,
 • ÚDAJE VEDENÉ V ÚČTOVNÍCTVE,
 • INÉ ÚDAJE POTREBNÉ V SÚVISLOSTI S PRÍPADNÝM UPLATŇOVANÍM NÁROKOV ALEBO HÁJENÍM ZÁUJMOV SPOLOČNOSTI TANAWA, s.r.o. .

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TANAWA, s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti TANAWA, s.r.o. .

Oprávneným záujmom spoločnosti TANAWA, s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti TANAWA, s.r.o. .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy,
 • orgány verejnej správy,
 • právni zástupcovia,
 • daňoví poradcovia,
 • iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči spoločnosti TANAWA, s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

i) Plnenie zákonných povinností spoločnosti TANAWA, s.r.o.

Spoločnosť TANAWA, s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až j) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti TANAWA, s.r.o. .

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TANAWA, s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou TANAWA, s.r.o. .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia,
 • audítori,
 • súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3) Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TANAWA, s.r.o. (kontaktné údaje sú napísané v bode 1. na strane 1 tohto dokumentu):

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@tatranska.sk,
 • telefonicky na čísle +421 910 913 606.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

4) Zásady používania súborov cookies

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných TANAWA, s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. TANAWA, s. r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

5) Poskytovatelia služieb

a) Správa účtov (registrácia, prihlasovanie, generovanie hesla, správa hesla):

TANAWA, s.r.o., Starý Smokovec 18097, 062 01 Vysoké Tatry
Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

b) Správa systému, dohľad nad webowým sídlom:

TANAWA, s.r.o., Starý Smokovec 18097, 062 01 Vysoké Tatry
Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

c) Správa emailových adries (Newsletter):

i) TANAWA, s.r.o., Starý Smokovec 18097, 062 01 Vysoké Tatry
Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

ii) The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, USA
Krajina, kde sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez predošlej autorizácie správcu údajov)

d) Dátové úložiská (dátové úložiská, hosting):

i) WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

ii) Originals, s.r.o., Karpatská 3256/15, 062 01 Vysoké Tatry
Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

iii) Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, ÍRSKO
Krajina, kde sú uložené dáta: Írsko / USA (bez prístupu k osobným údajom bez predošlej autorizácie správcu údajov)

6) Záverečné ustanovenia

a) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

b) S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu s našimi Obchodnými podmienkami. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.