OBCHODNÉ PODMIENKY

E-shop: www.tatranska.sk
Prevádzkovateľ:  TANAWA, s.r.o.
Kontakt:  0903 713 366
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2338 0950

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar prostredníctvom internetovej stránky http://www.tatranska.sk/ tvoria súčasť kúpnej zmluvy. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú dobrovoľné, pravdivé a úplné.

Predávajúci (prevádzkovateľ):

Spoločnosť: TANAWA, s.r.o., 
Sídlo a prevádzka: Starý Smokovec 18097, 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 36 450 961
DIČ: 2020017362
IČDPH: SK2020017362
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56485/B

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa dobrovoľne zaregistrovala a odoslala elektronickú objednávku spracovanú prevádzkovateľom internetového obchodu www.tatranska.sk. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Zmluva: kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim

Tovar: všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu na stránke www. tatranska.sk

Platba: dobierka, predfaktúra, faktúra, hotovosť, kartou cez terminál alebo internetová platba

Doprava: vlastný odber – Ex work (auto max. 7,5 t), špedícia (GEIS, GLS, DHL ap.)

II. Povinnosti zmluvných strán pri dodaní a prevzatí tovaru

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že zaregistrovanému kupujúcemu dodá tovar v zmysle elektronickej objednávky za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 2. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou odberateľovi, v akej lehote a termíne bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované. Predávajúci sa zároveň zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.
 3. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady a faktúru, ktorá je zároveň dodacím listom.
 4. Predávajúci zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a spevnenie tovaru.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady dodania tovaru spôsobené treťou osobou, oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zapríčinené treťou stranou. Kupujúci sa stáva zodpovedným za tovar v okamihu prevzatia, resp. naloženia tovaru na auto.
 6. Kupujúci sa zaväzuje riadne registrovať prostredníctvom on-line registračného formuláru na www.tatranska.sk, uviesť pravdivé a aktuálne údaje pri vyplňovaní elektronickej registrácie aj objednávky. Ďalej je povinný dodaný tovar si riadne skontrolovať pri jeho preberaní od dodávateľa, ešte pred odberom (odvozom). V prípade zistenia nedostatkov to na mieste oznámi dodávateľovi.
 7. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Uhrádzať môže formou dobierky, zálohovej faktúry (prevodom z účtu na účet), platbou kartou cez terminál alebo prostredníctvom internetu, v hotovosti alebo faktúrou so splatnosťou (len u zmluvných zákazníkoch).
 8. Kupujúci sa zaväzuje po oznámení o úhrade zálohovej faktúry označiť v elektronickom kalendári deň a predpokladanú hodinu vlastného odberu. Tovar bude mať pripravený na expedíciu. (Sparovanie platieb a rezervácia termínu odberu prebiehajú on-line).
 9. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť si vlastnú dopravu – objednaný tovar prírodnej minerálky TATRANSKÁ, priamo z výroby v Starom Smokovci. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru. To platí aj v prípade, že na prevoz tovaru využije špedičnú (prepravnú) spoločnosť.
 10. Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.tatranska.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára, ktoré slúžia zároveň pre fakturáciu. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie a fakturovanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením cenovej kategórie a potvrdením prístupového mena a hesla . Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.
 11. Kupujúci sa zaväzuje, že ak prevádzkuje svoju vlastnú web stránku, tak na nej uvedie aktívny link na náš web www.tatranska.sk.

III. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

 1. Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené registrovaným kupujúcim, sú považované za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy, platný pre obidve zmluvné strany. Spolu s potvrdením objednávky je súčasne vygenerovaná aj zálohová faktúra. Po jej uhradení bude zákazník on-line informovaný o úhrade a bude mu systémom vygenerovaný kalendár, v ktorom si sám označí deň a predpokladanú hodinu odberu tovaru vlastnou dopravou.
 2. Prijatie elektronickej objednávky, resp. platby potvrdí predávajúci na e-mail adresu (uvedenú kupujúcim v registrácii), najneskôr do 24 hodín (ale prakticky skôr).
 3. Predávajúci je vo výnimočných prípadoch, obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 1.000,- €, oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne,…). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
 4. Ceny tovarov na internetovej stránke tatranska.sk sú uvedené v eurách, s DPH.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 6. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru. V hotovosti – max. do 5.000,- €. Štandardný postup je úhrada zálohovej faktúry, ktorá sa kupujúcemu vygeneruje súčasne s  potvrdenou objednávkou.
 7. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  prevodným príkazom, vkladom na účet, kartou cez terminál alebo internet, fatúrou (zmluvní zákazníci) – faktúru a predfaktúru uhradí kupujúci zo svojho účtu v banke, prípadne priamo vkladom alebo cez elektronické bankovníctvo na účet prevádzkovateľa v TATRA Banke, IBAN: SK5811000000002623380950, pre platbu zo zahraničia aj SWIFT: TATRSKBX
  v hotovosti – cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru priamo v plničke minerálnej vody TATRANSKÁ, v Starom Smokovci 18097, 062 01 Vysoké Tatry.
  dobierkou – cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru – doručení od prepravnej spoločnosti.
  1. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

  IV. Odstúpenie od zmluvy

  Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho:

  1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
  2. Kupujúci je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. písomným oznámením prostredníctvom formulára „Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku / výmena tovaru“ alebo zaslaním na emailovú adresu obchod@tanawa.sk. Kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho. Odporúčame, aby si kupujúci u predávajúceho overil, že tovar prijal a je v poriadku, nepoškodený.
  3. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už kupujúci tovar prijal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, v pôvodnom balení najneskôr do 3 dní od akceptácie odstúpenia od zmluvy, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
  4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, podľa § 10 ods. 3 zákona č.102/2014 Z. z. znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
  5. Podľa § 9 zákona č. 102/2014 Z.z. následne predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

  V. Dodacie a platobné podmienky

  1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo predávajúceho. Tovar bude prevádzkovateľom pripravený na vlastný odber kupujúcim alebo s využitím služieb tretích osôb, na prepravu. Kupujúci si tovar preberie najneskôr do 7 pracovných dní po jeho uhradení alebo výzve e-mailom od predávajúceho.
  2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
  3. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim v závislosti od druhu tovaru a spôsoby prepravy.
  4. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, že si objedná viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar bude dodávaný postupne.
  5. Prevádzkovateľ stanoví poštovné a balné na území SR prostredníctvom tretích osôb (prepravná spoločnosť) individuálne vtedy, ak o to požiada kupujúci.

  VI. Záruka a reklamácie

  1. Prípadné podnety a sťažnosti (ale aj pochváli) prosím smerujte na náš e-mail obchod@tanawa.sk, na tieto vám obratom odpovieme.
  2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku počas doby spotreby (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Doba spotreby je uvedená na každej fľaši. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka a v prípade, že kupujúcim je firma, riadia sa podľa Obchodného zákonníka.
  3. V prípade, že kupujúci zistí na tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne výrobok reklamovať.
  4. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
  5. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou alebo neprimeraným zaobchádzaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  6. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  7. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie.
  8. Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po výzve o vybavení reklamácie alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20 € za každý deň uskladnenia každého ks/balenia.

  VII. Alternatívne riešenie sporov

  1. Podľa § 2 zákona č. 391/2015 Z.z. alternatívnym riešením sporu je postup subjektu (orgánu alternatívneho riešenia sporov a oprávnenej právnickej osoby) alternatívneho riešenia sporov s cieľom dosiahnuť zmierlivé vyriešenie sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
  2. V zmysle § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
  3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

  VIII. Ochrana osobných údajov

  1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané. Internetový obchod tatranska.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

  IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

  1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
  2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade, že kupujúcim je firma, riadia sa Obchodným zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

  Dňa 26.2.2018,  TANAWA,  Vysoké Tatry.